Notki w archiwum:

paździe.30

Sobota..

dodano: 30 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.28

Zmiany c.d.

dodano: 28 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.28

Zmieniona...

dodano: 28 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.27

Jeszcze to do mnie nie doszło...

dodano: 27 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.26

21 wyczekiwanych dni...

dodano: 26 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.26

Sądny dzień.

dodano: 26 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.25

Blisko, coraz bliżej..

dodano: 25 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.25

Co za dzień..

dodano: 25 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.24

Kompletny brak czasu..

dodano: 24 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.23

C.d. roboty;]

dodano: 23 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.22

Dzień bez nerwów?

dodano: 22 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.21

Plan dnia - wykonany ;]

dodano: 21 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.21

Nie i już!

dodano: 21 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.21

Jesień.

dodano: 21 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.20

Znowu coś nie tak...

dodano: 20 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.19

Dzieci skrzywdzone imieniem...

dodano: 19 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.18

Marzenia..

dodano: 18 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.17

Roczek;)

dodano: 17 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.16

Dałam radę ;)

dodano: 16 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.15

Piątek

dodano: 15 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.14

Zaczyna się...

dodano: 14 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.13

Środa.

dodano: 13 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.12

Chora - ciut lepiej..

dodano: 12 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.11

Chora!

dodano: 11 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.10

Ostatni dzień weekendu..

dodano: 10 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.9

Sobota

dodano: 9 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.8

Jak pech, to pech!

dodano: 8 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.7

Zawiść?? zadrość?? POLKI.PL

dodano: 7 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.6

jest już lepiej, troszkę lepiej

dodano: 6 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.5

Jesienna depresja..

dodano: 5 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.5

.

dodano: 5 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.4

Poniedziałowy dól okopowy..

dodano: 4 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.3

Niedziela - przemyślenia?

dodano: 3 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.2

Smutno mi..

dodano: 2 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.2

Smutek..

dodano: 2 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora

paździe.1

Weekend pora zacząć

dodano: 1 października 2010 przez kathiee


Notka dotępna jedynie dla znajomych autora